Nasza oferta

Co robimy?

01

Transformacyjne strategie i ich wdrażanie

W obecnych czasach samorządy muszą stawić czoła nowym wyzwaniom: zapewnieniu zrównoważonego rozwoju i odporności miasta, dążeniu do neutralności klimatycznej i zwiększającym się oczekiwaniom w tych zakresach. Pociąga to za sobą konieczność głębokich zmian – nie tylko w samych instytucjach, ale i w całych miejskich systemach, w którym funkcjonujemy, Wiemy jak zarządzać tymi wyzwaniami.

Wiemy, jak przygotować kompleksową, pogłębioną strategię uwzględniającą specyfikę lokalnego kontekstu oraz mechanizmy jego działania. Pomożemy doprecyzować jej misję, wizję, cele, wypracować najskuteczniejsze sposoby zarządzania nią i współpracy z interesariuszami. Pomożemy też dobrać i wdrożyć właściwe rozwiązania – projekty, procesy, polityki.

02

Pobudzanie innowacji: Transformacyjny Lab 3EO

Nasz autorski Lab pozwala pobudzać i wzmacniać umiejętności projektowania oraz wdrażania innowacji. Skupiamy się na tym, by odpowiadały one na wyzwania danej organizacji i lokalnych społeczności. Pomagamy tworzyć innowacje na różnych polach (gospodarcze, społeczne, polityczne i in.) i o różnym charakterze (pojedyncze projekty / tworzenie struktur i procesów czy ekosystemów. Lab 3EO składa się z 4 fai: eksploracji, eksperymentacji, doświadczenia i obserwacji.

03

Trendy i praca z przyszłością

Jako obserwatorzy i analitycy trendów, wyposażeni w narzędzia i sieć kontaktów wspieramy organizacje w dostrzeganiu, interpretowaniu, dopasowywaniu się i wykorzystywaniu trendów i nadchodzących tendencji. Pomagamy również w rozwijaniu kompetencji myślenia przyszłościowego i do tworzenia innowacyjnych projektów i procesów.
Oferujemy prezentacje, opracowania, sesje warsztatowe (w tym foresight) dotyczące trendów, a także podnoszenie kompetencji przyszłości (futures literacy) oraz doradztwo eksperckie.

04

Kompleksowe wspieranie odważnych liderów zmian. PR i inne aspekty

Jesteśmy organizacją kompleksowo wspierającą liderów zmian. Jest to fundament naszej misji. Za każdym razem współpraca z nami opiera się o zaufanie i elastyczność. Funkcjonujemy w sieci różnych organizacji, dlatego jesteśmy w stanie pozyskać do danego działania najbardziej profesjonalnych partnerów.
Jednym z kluczowych aspektów, gwarantujących sukces – w szczególności zmian – jest precyzyjna komunikacja. Dlatego też pomagamy stworzyć i wdrożyć strategię skutecznej komunikacji – zarówno skierowanej do wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Prowadzimy również szkolenia w tym zakresie.

05

Wykorzystanie Europejskiego Zielonego Ładu i Sprawiedliwej Transformacji

Nowy Zielony Ład i Sprawiedliwa Transformacja pociągają za sobą szereg zmian: z jednej strony konieczność dostosowania się do nowych regulacji i zobowiązań (np.obniżanie emisyjności przedsiębiorstw, ale też całych miast i regionów – np. poprzez wzrost cen uprawnień do emisji CO2, stosowanie “zielonych kryteriów” w przetargach publicznych), ale też olbrzymia szansa dla innowacji w przedsiębiorstwach oraz rozwoju nowych firm, w tym start-upów.

Wspieramy regiony, miasta, biznes, organizacje naukowo-badawcze i innowatorów społecznych w budowie silnych ekosystemów, potrafiących wykorzystać pojawiające się szanse rozwojowe. Pomagamy indywidualnym partnerom wyszukiwać finansowanie, przygotowywać i prowadzić projekty wykorzystujące środki z UE oraz z innych źródeł (w tym budować konsorcja). Obecnie przygotowujemy również raport nt. startupów w krajach Wyszehradu, który zamierzamy opublikować w 2022 r.

Nasza oferta

Dla kogo?

Samorządów

Organizacji Biznesowych i Otoczenia Biznesu

instytucji publicznych

organizacji pozarządowych

"

O Fundacji

Fundacja Green Dealers została utworzona w lutym 2021 r przez kolektyw ekspercki zajmujący się transformacjami. Nasze doświadczenia zawodowe oraz kompetencje sprawiają, że jesteśmy unikatowym podmiotem dążącym do kształtowania bezpiecznej, sprawiedliwej, klimatycznie neutralnej i dostatniej dla wszystkich przyszłości.

Razem tworzymy przestrzeń do współpracy zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym. W centrum zawsze stawiamy wyzwania, które są wspólne dla decydentów, społeczności, przedstawicieli różnych środowisk i sektorów

Jako zespół, wywodzimy się z odmiennych środowisk i branż, mamy różne osobowości i perspektywy patrzenia na przyszłość. Dzięki temu wiemy, że to właśnie różnorodność, otwartość i nieoczywiste konstelacje uruchamiają nowatorskie myślenie.

Poznaj nas bliżej

Nasz Zespół

Aneta Skubida

Aneta Skubida

Ekspertka ds. innowacji w miastach. Specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych miejskich strategii, planowaniu przestrzennym,

partycypacji oraz ochronie środowiska (w szczególności rozwiązywaniu problemów zanieczyszczeń gruntów i wód gruntowych oraz ochrony powietrza). Była menedżerką pierwszych innowacji systemowych w miastach – transformacyjnych procesów w Rybniku i Krakowie. Jest także doświadczoną działaczką organizacji pozarządowych i społeczniczką, a od XII.2014 r – radną (Dzielnica Wola m.st. Warszawy).
Karolina Piądłowska-Firlej

Karolina Piądłowska-Firlej

Ekspertka ds. innowacji biznesowych, twórczyni zaangażowanych społeczności, kreatorka i managerka międzynarodowych projektów i programów, prawniczka.

Współpracuje z innowacyjnymi spółkami rozwijającymi produkty / technologie / usługi pozytywnego wpływu. Wspiera także Fundusze VC i kancelarie prawne. Poza koordynacją działań okołobiznesowych w Fundacji Green Dealers, prowadzi firmę Knowledge Pro Future Innovation. Doświadczenie zawodowe zdobywała budując społeczność zaangażowaną w przeciwdziałanie zmianom klimatu w Europie Środkowo-Wschodniej i zarządzając innowacyjnymi hubami w ramach organizacji międzynarodowej EIT Climate-KIC. Pełniła także funkcję Kierownika Wydziału Instrumentów Finansowych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zarządzała programem INTERREG Południowy Bałtyk i koordynowała prace Polski w programach: Region Morza Bałtyckiego czy Programie Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.

Krzysztof Biliński_pic_2

Krzysztof Biliński

Ekspert w zakresie eksperymentacji, innowacji, dyplomacji kulturalnej, a także tworzenia miast przyjaznych człowiekowi i naturze.
Obserwator i analityk trendów oraz procesów zachodzących w przestrzeniach i społecznościach lokalnych współczesnych miast. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych i międzynarodowych instytucjach tworząc strategie (“Nowe Wektory i Paradygmaty Dyplomacji Kulturalnej:), ekosystemowe portfolia projektów (interwencje w przestrzeni miejskiej, CEE Community LAB, Museums Facing Extinction 2020), a także wykorzystując nowe metodologie (Futures Literacy, Deep Demonstration, Sensemaking). Pełni również rolę jednego z liderów sieci Placemaking Europe.
KASIA_BUSINESS

Katarzyna Wiśniewski

Ma wieloletnie doświadczenie jako kontroler oraz dyrektor finansowy w międzynarodowych spółkach sektora prywatnego oraz organizacjach publiczno-prywatnych,

obejmujące zarządzanie finansami, planowanie, budżetowanie oraz analizy finansowe. Jest ekspertką w budżetowaniu i rozliczaniu projektów.

GD_Logo_Final

Anna Brussa

Ekspertka strategii i planowania polityk publicznych oraz zarządzania nowoczesnymi instytucjami publicznymi i publiczno-prywatnymi.
Obecnie współpracuje z EIT Climate-KIC, gdzie jest koordynatorką zespołów miejskich i regionalnych realizujących innowacyjne działania klimatyczne, np. w Kraju Basków, w regionie Emilia-Romagna czy na Śląsku. Wcześniej dyrektorka Departamentów Rozwoju Start-upów i Analiz i Strategii w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz związana z Ministerstwem Gospodarki, gdzie z sukcesem zainicjowała i wdrażała najpopularniejsze programy wspierające rozwój start-upów w Polsce: ScaleUp, Platformy Startowe czy Poland Prize, a także zainicjowała uruchomienie laboratorium polityk publicznych – inno_LAB.
GD_Logo_Final

dr Aleksandra Gołdys

Ekspertka edukacji, innowacji polityk publicznych oraz sensemakingu.

Brała udział w tworzeniu programów i oceny wniosków dla Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, współtworzyła programy aktywizacyjne dla mieszkańców dla Akademii Rozwoju Filantropii, ewaluowała działania skierowane do młodzieży dla Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest autorką publikacji dotyczącej nowoczesnej diagnozy sytuacji młodych (zobacz publikację), obecnie zajmuje się edukacją przyszłości w EIT Climate KIC. Badawczo związana z Instytutem Studiów Społecznych im. Roberta B. Zajonca na Uniwersytecie Warszawskim.
co nas wyróżnia?

Portfolio narzędzi

Poniżej kilka z wykorzystywanych przez nas podejść, metodologii oraz narzędzi, które stosujemy w zależności od kontekstu i wyzwań.

Podejście systemowe

Dzielenie myślenia o rzeczywistości na tematy, takie jak np. edukacja, zdrowie, ekonomia czy ekonomia jest nieefektywne i możliwe tylko w teorii.

W celu nawigowania przez meandry wyzwań współczesności powinniśmy patrzeć całościowo na systemy, w którym działamy. A tym systemem może być dana organizacja, sektor, miasto, gmina, region czy państwo. Podejście systemowe pozwala dostrzegać i rozumieć ciągi przyczynowo-skutkowe, wzajemne zależności, identyfikować bariery czy braki, ale także zasoby, szanse, możliwe synergie oraz “dźwignie zmiany”, czyli działania lub podejścia, które posłużą jako katalizatory szerokiej transformacji.
Podejście ekosystemowe

Umiejętność sieciowania oraz tworzenie nowych modeli współpracy, dostępu do wiedzy i uczenia się to niezbędne składniki budowania zarówno systemów,

jak i jednostek odpornych na różnego rodzaju wstrząsy oraz niespodziewane wydarzenia czy kryzysy. Stosowanie tego podejścia skutkuje również opracowaniem przewag konkurencyjnych, nawiązaniu długofalowych kooperacji oraz wzrostem innowacyjności dzięki współpracy różnych aktorów i wymiany informacji oraz doświadczeń.
Podejście ko-kreacyjne
Czyli współtworzenie z procesów i rozwiązań z różnymi interesariuszami. Podejście to nie bazuje na wiedzy zewnętrznych ekspertów mających jedyne słuszne rozwiązanie i wiedzę.
W ko-kreacji każda osoba będąca częścią danej organizacji czy procesu może kontrybuować do opracowania rozwiązań dzięki swojemu doświadczeniu i znajomości kontekstu. Podejście to opiera się o wspólną diagnozę, projektowanie rozwiązań, wspólne wdrażanie, a następnie wspólną ewaluację i wyciąganie wniosków, umożliwiające jeszcze większą skuteczność w przyszłości. Zaproszenie do procesu przedstawicieli różnych departamentów, czy też osoby pochodzące z różnych “światów” (np. urzędników, naukowców, biznesmenów, społeczników) pozwala na poszerzenie perspektywy, wzajemne zrozumienie i szacunek, zebranie większej ilości informacji i pomysłów – ale też zwiększenie liczby osób zaangażowanych w projekt czy też powodzenie całej organizacji.
Myślenie przyszłościowe i foresight

Przyszłość nie ma jednego wariantu czy odcienia. Jej kształt zależy od tego w jaki sposób i przez kogo będzie współtworzona.

W związku z tym, umiejętność długofalowego planowania, wyobrażania sobie różnych wariantów przyszłości oraz praca ze scenariuszami przyszłości, które są tworzone w interdyscyplinarnych grupach to jedne z kluczowych kompetencji ułatwiających podejmowanie decyzji strategicznych uwzględniających zarówno wizję, ryzyka, jak i sposoby ich ograniczenia.
Mapowanie - systemu, interesariuszy, wyzwań

Tworzenie map prezentujących powiązania pomiędzy obszarami, instytucjami czy osobami w ramach wybranego zakresu pozwala na dostrzeżenie szans, zasobów, ale też barier w systemie, w którym funkcjonujemy.

To narzędzie pomaga priorytetyzować cele i zadania, rozumieć czynniki wewnętrzne i zewnętrzne,  ich kontekst, a także dostrzegać wzajemne relacje między nimi. Dzięki niemu możliwe jest  odnajdywanie rozwiązań, które stają się dźwignią zmiany – są odpowiedzią na kilka wyzwań równocześnie.
Ewaluacja iteracyjna oraz sensemaking
To cykliczna weryfikacja czy podejmowane działania mają sens i są spójne z towarzyszącymi celami oraz strategią.
Rozpoczyna się ona tuż po starcie danego procesu – a nie na końcu, jak ma to zwyczajowo miejsce. Taka formuła  daje szansę na uelastycznienie procesu, włączenie do niego szerokiego grona uczestników, a także pozwala spojrzeć na podejmowane działania z nowych perspektyw – realizacji celu, czynników zewnętrznych i wewnętrznych, zauważalnych tendencji oraz koniecznych modyfikacji. Tak dynamiczne, otwarte i generujące wiedzę podejście wspiera dopasowywanie działań i struktur do nowych wyzwań, co pozwala uniknąć często zauważalnej praktyki, w której wyzwania i podejmowane działania są odzwierciedleniem istniejących struktur i cykli politycznych.

Fundacja opracowała autorskie modele badania, projektowania, testowania, wdrażania innowacji.

Lab 3EO

To koncepcja laboratorium, które pozwala pobudzać i wzmacniać kompetencje projektowania oraz wdrażania innowacji.

Skupiamy się na tym, by odpowiadały one na lokalne wyzwania.. Pomagamy tworzyć innowacje na różnych polach (gospodarcze, społeczne, polityczne i in.) i o różnym charakterze (pojedyncze projekty,  tworzenie struktur i procesów oraz ekosystemów. Laboratorium składa się z 4 faz (eksploracja, eksperymentacja, doświadczanie, obserwacja), w których stosowane narzędzia i modele są dopasowane do kontekstu oraz oczekiwań.
Badanie miejskiej rezyliencji

Miejska rezyliencja to zdolność miasta do funkcjonowania i zapewniania odpowiednich warunków do życia i pracy w przypadku wystąpienia różnego typu anomalii,

nieoczekiwanych wydarzeń i napięć, które mogą mieć destrukcyjny lub destabilizacyjny wpływ na miejski ekosystem. Fundacja opracowała własny zestaw wskaźników oraz metodologię badawczą, dzięki której każde miasto może sprawdzić swój stopień przygotowania w kontekście zmian klimatu, adaptacji do nich oraz możliwości wystąpienia różnych form kryzysów – społecznych, politycznych czy ekonomicznych.

Emapthy Talks
To narzędzie pozwalające odkryć mikronarracje funkcjonujące w danej społeczności oraz dające szansę zrozumieć postawy indywidualne i kolektywne.
Empathy Talks składa się z sesji warsztatowych, podczas których w kameralnej atmosferze uczestnicy stykają się z osobami posiadającymi inną optykę patrzenia na dany temat i wchodzą w interakcje. Stosowanie narzędzia przynoszą następujące korzyści: zwiększenie poziomu refleksji oraz wzajemnego szacunku, zmiana perspektyw patrzenia na rzeczywistość, tworzenie nowej przestrzeni do dialogu,współpracy, a także poszukiwania rozwiązań uwzględniających perspektywy uczestników sesji.
Deep Listening
To  jakościowe badanie społeczne oparte o pogłębione badanie etnograficzne zróżnicowanych grup interesariuszy oraz wspólną interpretację wyników.
Pozwala odkryć perspektywy, dotrzeć do wartości, przekonań i relacji, które najczęściej pozostają w ukryciu. Dzięki temu jest świetnym narzędziem diagnostycznym i może stanowić wkład w projektowanie partycypacyjnych i transformacyjnych procesów.

Wspierają nas

Kontakt

Chcesz się dowiedzieć więcej o nas i naszym podejściu?
A może masz pomysł na współpracę? Koniecznie daj nam o tym znać:

hello@greendealers.space

Green Dealers to laboratorium zajmujące się projektowaniem transformacji i współtworzeniem nowych rozwiązań, które pomogą nam kształtować bardziej zrównoważone, odpowiedzialne i przyjazne przyszłości. ​

Fundacja Green Dealers
Warszawa, Lublin, Polska
​KRS 0000881512
NIP 7123413921